คณะกรรมการบริษัท 
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.ม.ร.ว. จิราคม กิติยากรประธานกรรมการ
2.นายเอนก พัฒนสฤษฎ์กรรมการ
3.พลโท พจงเจตน์ มีปิ่นกรรมการ/กรรมการอิสระ
4.ศ.ดร. ฐาปนา บุญหล้ากรรมการ/กรรมการอิสระ
5.ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์กรรมการ/กรรมการอิสระ
6.นายบุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยากรรมการ
7.นายพิชัย ปัญจสังข์กรรมการ
8.นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์กรรมการ
โดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการ
 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พลโท พจงเจตน์ มีปิ่นประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์กรรมการตรวจสอบ
3.ศ.ดร. ฐาปนา บุญหล้ากรรมการตรวจสอบ
  
ผู้บริหาร
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายพิชัย ปัญจสังข์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
3.นายสายณ สุนทรสผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.นางสาวณัชชาญา สิราริยกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด (รักษาการ)
5.นายสมชาย อภิรักษ์สัตยากุลผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า
6.ศุภฤกษ์ ชุ่มคำผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพ