นายพิชัย ปัญจสังข์
  
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     ในปี 2561 ที่ผ่านมา ถึงแม้ผมจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ปัจจุบันก็ได้รับรู้สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่บริษัทได้เผชิญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผม ที่ต้องเร่งรีบในการแก้ไขปรับเปลี่ยนสถานการณ์และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยยังคงแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ที่มองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการปรับเพิ่มกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจต่างๆ โดยยึด วิสัยทัศน์ “AJA จะเป็น Holding Company ที่กระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และสร้างแต่ธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน” ซึ่งมีพันธกิจ คือ “AJA จะเป็น Holding Company ที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดใน Southeast Asia โดยมุ่งสร้างแบรนด์สินค้า ที่มีเทคโนโลยีสูง และบริการที่ดี” มาใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

      สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทเริ่มมีผลการดำเนินงานขาดทุนเมื่อปี 2560 และสำหรับปี 2561  ผลการดำเนินงานยังคงขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน  186.91 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี2560  บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 409.77 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเท่ากับ  222.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.39 รายได้หลักเกิดจากธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้า “ AJ ” ซึ่งยอดขายกลุ่มนี้ปรับตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.86 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดหาสินค้าใหม่มาทดแทน ประกอบกับเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุค และมองหาธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้เพื่อทดแทนความต้องการของตลาดในธุรกิจเดิมที่ถดถอยลง ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทดีขึ้น ในปี 2562 และต่อไป

     ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ ธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า “BYD” และธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Best Express” ในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการผลักดันของภาครัฐให้ประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การดำเนินธุรกิจต้องให้ทันกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม บริษัทได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรชั้นนำที่แข็งแกร่ง จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มผลประกอบการที่ดีและสร้างผลตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้น

     ในนามของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัท ที่ยังคงไว้วางใจเรา ยังคงให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา อันนำมาซึ่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน ตลอดจนผู้บริหารทุกท่านที่จะทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เพื่อสร้างรากฐานและผลประกอบการให้ดีขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท ภายใต้ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


นายพิชัย ปัญจสังข์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร