เทปบันทึกถวายอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

1382 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทปบันทึกถวายอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

อดิเรกโรจน์ซ้อง  ราชินี
พระแม่ธริษตรี   คู่ไท้
กรณียกิจปรีดิ์   โปรยราษฎร์ เรืองเฮย
ถิ่นทุรกันดารได้  ซาบซึ้งพระเมตตา

ป่าไม้แล้งกลับฟื้น   คืนชนม์
น้ำพระทัยทรงดล  ดรุก้อง
ศิลปาชีพโปรดคน  ชนบท เปรมนอ
ร้อนกลับเย็นฉ่ำพร้อง  เพราะด้วยพระบารมี

อัญเชิญตรีเนตรเน้น  ฤทธิมนตร์เถลิงศุภนิมิตบน   โลกหล้า

เพียบพร้อมทิพย์วิมล  เกริกเกียรติ
เพื่อพระแม่ปวงข้า  จรัสล้วนเกษมศานต์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน บริษัทเอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)